czwartek, 9 kwietnia 2020

Otwarty list / Open letter

Zwracam się ze stanowczą prośbą, by mnie nie szpiegować. Szpiegowanie jest złe. 20 lat temu zostałem ze szpiegowany i  teraz muszę się z tego artystycznego świata wydostać. Sprawy polityki natomiast przestały mnie interesować, a amerykańska polityka też mnie nie interesuje. Nie znam tam ludzi kojarzę kilka nazwisk. Nie siedzę na żadnych amerykańskich portalach, więc nie wiem czemu chcecie mnie dalej infiltrować.

Telewizja też mnie nie pociąga, po urazie głowy stronię od ludzi - przeciążenie.  Proszę zaprzestać szpiegowania ludzi z Polski i mnie szczególnie. Wszyscy na tym skorzystają. Może unormują się stosunki między naszymi skłóconymi politykami.

Ja się dystansuje. Ja tu jestem tylko ponadprzeciętnym człowiekiem. Zwalili mi się wszyscy na głowę. Niepoważni artyści, graficy, filmowcy, muzycy, no i politycy. Z moich pierwszych grafik  nie wypływała żadna treść, to była czysta forma, wychodziły mi grafiki tak jak się patrzy na obłoki chmur, czasami coś z tych kształtów wynikało i tak było z moimi grafikami. Rozmach mają te filmy Hollywood kie, przerosło mnie to wyzwanie. Ale jak słyszę sygnały wcale artyści nie zamierzają się do mnie przyznawać, więc odejdę w swoją stronę a oni w swoją.

I would like to ask you not to spy on me. Spying is bad. 20 years ago I was spied on and now I have to get out of this artistic world. Political matters, however, ceased to interest me, and I am not interested in American politics either. I don't know people there, I associate several names. I'm not sitting on any US portals, so I don't know why you want to infiltrate me.

Television also doesn't attract me, after a head injury I shun people - overload. Please stop spying on people from Poland and me especially. Everyone will benefit. Maybe relations between our conflicting politicians will normalize.

I distance myself. I am an ordinary person here. Everyone fell on my head. Serious artists, graphic designers, filmmakers, musicians, and politicians. My content did not flow from any of the creations, it was a pure form, the graphics came out the way I look at clouds of clouds, sometimes something of these shapes resulted and this was the case with my graphics. Hollywood movies have a big momentum, it overcame me with this challenge. But as I hear the signals, the artists are not going to admit me, so I will go away and they will go their own way.