niedziela, 29 grudnia 2019

piątek, 27 grudnia 2019

Warunkowanie ligi mistrzów

Nie ma co warunkować wydarzeń boiskowych do pozaboiskowych. Tak będzie najlepiej dla wszystkich piłkarzy i kibiców.

niedziela, 15 grudnia 2019

Podział też jest dobry / Division is also good


Podział też jest dobry

Natchnęło mnie. Ja bym i nie tylko ja tak myślę, podzielił duże państwa na mniejsze. Najlepiej na pół. Takie duże państwa są niebezpieczne, nie potrzebne nam żadne wojny. Trzeba szanować prawa międzynarodowe, a nie je łamać. Tak samo w monopolami, nie są mile widziane. Mieliśmy sławną TPSA i została rozdzielona.

Podziały są jak najbardziej pożądane. Czy to będzie Hiszpania i Katalonia, czy Irlandia Północna i Południowa, czy też Czechy i Słowacja. Niechaj się podzielą. USA na północ i południe, Rosja na wschód i zachód, Chiny nie widzę wad. Nawet Polskie państwo niektórzy by podzielili na pół. Zatem dzielmy się a nie bijmy.

Już się Afrykańskie państwa dzielą.

Co do podziału USA, to trzeba stworzyć oddolny obywatelski projekt, który zostanie rozpatrzony przez UE, czy też przez inne instytucje. Czy to będzie podział na północ i południe, czy też na każdy stan osobno, to już kwestia szczegółów. Nie wiem kto miałby to koordynować, ja nie szpieguje Ameryki, znam tylko gwiazdy Hoolywood.

------------------------------------------------------------
Division is also good

It inspired me. I and not only I think so, divided large countries into smaller ones. Preferably in half. Such large states are dangerous, we don't need any wars. You must respect international laws, not break them. Same in monopolies, they are not welcome. We had the famous TPSA and it was separated.


Divisions are most desirable. Whether it be Spain and Catalonia, or Northern and Southern Ireland, or the Czech Republic and Slovakia. Let them share. USA to the north and south, Russia to the east and west, China does not see disadvantages. Even a Polish state would divide some in half. So let's share and not fight.


African countries are already dividing.


As for the division of the US, it is necessary to create a grassroots civic project that will be considered by the EU or other institutions. Whether it will be a north and south divide, or for each state separately, it's a matter of detail. I don't know who would coordinate it, I don't spy on America, I only know the stars of Hoolywood.

poniedziałek, 2 grudnia 2019

Przez sen do nawrócenia

Kiedyś na TBN oglądałem o nawróceniach na chrześcijaństwo wyznawców innych religii. Gdzieś już nie pamiętam dokładnie gdzie, Jezus zaczął się im w snach pokazywać i kierował ich do księdza. Nawróciło się w ten sposób kilkaset osób. Sny też są ważną częścią naszego życia. Wpływy Boże też się w nich zdarzają.