niedziela, 15 grudnia 2019

Dla tych co się zawiesili na nazwach

Świat „dzieli się” na tonal i nagual.

Don Juan przedstawił to poprzez porównanie do stolika w restauracji. Stolik, na którym leży dużo różnych rzeczy, przedstawia tonal.
"[...] tonal jest istniejącym w naszej świadomości porządkiem codziennego świata, który nosimy ze sobą przez całe życie [...]. Osobisty tonal jest jak ten stół pośrodku doliny – to malutka wysepka znanych nam rzeczy.
Nagual z kolei jest jak utrzymująca ten stół w miejscu nieznana siła i ogrom bezludnej doliny."

"[…] tonal może zostać z łatwością spostrzeżony przez każdego człowieka, podczas gdy nagual widywany jest tylko przez czarowników. […] możemy spotkać najbardziej zdumiewające czy przerażające widoki tonalu i przestraszyć się ich albo nie zwracać na nie uwagi, bo wszyscy jesteśmy w stanie je dostrzec. Aby ujrzeć nagual, należy posiadać specyficzną wrażliwość czarownika. Nagual i tonal zawsze występują razem, jednak czarownik powie, że “patrzenie" polega na oglądaniu tonalu, który znajduje się we wszystkim, a “widzenie" – na oglądaniu nagualu, który również znajduje się we wszystkim. Zgodnie z tym, jeśli wojownik obserwuje świat jako człowiek, “patrzy", ale jeśli obserwuje świat jako czarownik – “widzi", i to, co “widzi", powinno być nazywane nagualem."

Podział też jest dobry / Division is also good


Podział też jest dobry

Natchnęło mnie. Ja bym i nie tylko ja tak myślę, podzielił duże państwa na mniejsze. Najlepiej na pół. Takie duże państwa są niebezpieczne, nie potrzebne nam żadne wojny. Trzeba szanować prawa międzynarodowe, a nie je łamać. Tak samo w monopolami, nie są mile widziane. Mieliśmy sławną TPSA i została rozdzielona.

Podziały są jak najbardziej pożądane. Czy to będzie Hiszpania i Katalonia, czy Irlandia Północna i Południowa, czy też Czechy i Słowacja. Niechaj się podzielą. USA na północ i południe, Rosja na wschód i zachód, Chiny nie widzę wad. Nawet Polskie państwo niektórzy by podzielili na pół. Zatem dzielmy się a nie bijmy.

Już się Afrykańskie państwa dzielą.

Co do podziału USA, to trzeba stworzyć oddolny obywatelski projekt, który zostanie rozpatrzony przez UE, czy też przez inne instytucje. Czy to będzie podział na północ i południe, czy też na każdy stan osobno, to już kwestia szczegółów. Nie wiem kto miałby to koordynować, ja nie szpieguje Ameryki, znam tylko gwiazdy Hoolywood.

------------------------------------------------------------
Division is also good

It inspired me. I and not only I think so, divided large countries into smaller ones. Preferably in half. Such large states are dangerous, we don't need any wars. You must respect international laws, not break them. Same in monopolies, they are not welcome. We had the famous TPSA and it was separated.


Divisions are most desirable. Whether it be Spain and Catalonia, or Northern and Southern Ireland, or the Czech Republic and Slovakia. Let them share. USA to the north and south, Russia to the east and west, China does not see disadvantages. Even a Polish state would divide some in half. So let's share and not fight.


African countries are already dividing.


As for the division of the US, it is necessary to create a grassroots civic project that will be considered by the EU or other institutions. Whether it will be a north and south divide, or for each state separately, it's a matter of detail. I don't know who would coordinate it, I don't spy on America, I only know the stars of Hoolywood.

sobota, 14 grudnia 2019

Zdjęcie lasera przez ISS

https://www.youtube.com/watch?v=Nky20KDn1G0&t=1775s

Ta kobieta mówi, że jest laser za duży, nie da się go zdjąć.
Nie wierze jej.

Alexander Skvortsov mówi, że nie jest za duży. Jest jak w sam raz i polacy posiedzą.
Luca mówi, że próbował ten laser zestrzelić. Nie udało się.
Oleg Skripochka - mówi, że trzeba Putina na Nasa nakierować.

https://www.youtube.com/watch?v=b8K96XHxi7I

Jessica Meir - straszne rzeczy robili tym laserem nie możemy się do niego przyznać.
Christina Koch - nie zgadza się ze swoją koleżanką, powinni do NASA wysłać delegacje.

Tak poza tym to może wszyscy sobie Lyncha obejrzycie - ogniu krocz za mną tam w Tween Peaksie się popisywał. To może jeszcze Glass film, albo Wyspa, no i Belfer.

Mam pytania -
1.  czy trzeba tylko otworzyć właz
2.  czy trzeba wyjść na zewnątrz
3.  czy trzeba założyć skafander
4.  ile potrwa zdjęcie lasera
5. jak duży jest laser
6. czy jak już zdejmiecie laser to czy trzeba go umocować, czy wyłączyć ?

----------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=Nky20KDn1G0&t=1775s

This woman says the laser is too big, it can't be removed.
I don't believe her.


Alexander Skvortsov says it's not too big. It is just right and the Poles will meet.

Luca says he tried to shoot this laser down.

Oleg Skripochka - says that Putin should be directed at NASA.

https://www.youtube.com/watch?v=b8K96XHxi7I


Jessica Meir - they did terrible things with this laser, we can't admit it.
Christina Koch - does not agree with her colleague, they should send delegations to NASA.

By the way, maybe everyone will watch Lynch - follow me on fire in Tween Peaks, maybe it's Glass, or Wyspa, and Belfer.

I have questions -

1. Do you only need to open the hatch
2. do you have to go outside
3. Do you need to put on a space suit?
4. how long will the laser photo take?
5. how big is the laser?
6. If you remove the laser, do you need to attach it or turn it off?


Okaleczyć mnie chcieliście to się zdenerwowałem

Znowu. Spadajcie. Szanuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeden mi chciał nogę urwać, a teraz rękę. Nie możecie tego lasera zdjąć z kosmosu. Niepoważni z was lunatycy. Odwalcie się ode mnie. Co ja wam zrobiłem. Kto tu kogo zaczepiał ? Pullman mi tu pomaga. Co jest z wami ? Wysyłacie człowieka na księżyc a eksperymentujecie na ludziach. NASA ISS już ten laser zdejmujcie, co to byle gówniarz się dostanie do programu i potem mamy Kuzniecowa pożar. Niepoważni.

Mam wsparcie amerykańskiej filmówki a politycy są niepoważni. Dążą do władzy przez zastraszanie.
Ja tam się identyfikuje z artystami.

https://isstracker.pl/
Tu jest strona ISS. Macie tam napisać do tych astronautów niech zdejmą te cholerne lasery molekularne z kosmosu. Potrzeba tylko dobrej woli. Koordynaty wejść są jedynie potrzebne.  A kto za to będzie siedział tego nie wiem. Ktoś na pewno. No to co, niech siedzą. Mało mnie to obchodzi.

Najlepiej nasłać Nowojorską policję, już jest po fakcie - pożar Kuzniecowa i Katedra Notre Dame. To piszcie do NYPD. Dopisek nie piszcie nie pomogą.

-------------------------------------

Again. Get lost. Respect your neighbor as yourself. One wanted to break my leg and now my hand. You can't take this laser out of space. The sleepless of you sleepwalkers. Get away from me. What have I done to you? Who accosted whom? Pullman helps me here. What is with you You send man to the moon and you experiment on people. NASA ISS already take this laser off, what a shit you get into the program and then we have a fire Kuznetsowa. Frivolous.

I have the support of an American filmmaker and politicians are not serious. They strive for power through intimidation.

I identify with the artists.

https://isstracker.pl/

This is the ISS website. You have to write to these astronauts there, let these damn molecular lasers from space take them off. All you need is goodwill. Input coordinates are only needed. And who will sit for it I do not know. Someone for sure. Well, let them sit. I don't care much.

It's best to send the New York police, it's already a fact - Kuznetsowa fire and Notre Dame Cathedral. Then write to NYPD.

piątek, 6 grudnia 2019

Góra spotkanie

Trójka apostołów na górze Toreb spotkała Mojżesza i Eliasza którzy spotkali się z Bogiem

2019 07 27
GOD
Moje osiedle. Poleciałem na górkę po prowiant, kupiłem słodkie bułki od Stuhra. Potem w trójkę nas dwóch i kobieta, znaleźliśmy się w klasztorze/zamku. Pojawił się jakiś gość, raczej zły, chciał na zatrzymać. Zaczęliśmy uciekać, lataliśmy i w końcu dotarliśmy do Włoch na szczyt góry. Pojawił się Bóg, w kapturze z brodą i niebieską twarzą. Przedstawił się i powiedział, że na początku rozdzielił niebiosa od piekła. Pojawił się obraz czerwonego mięsa.


poniedziałek, 2 grudnia 2019

Będziemy wyczekiwać Mesjasza

Tak zostało to oznaczone w Kościele Apostolskim. Jak przybędzie za naszego życia to na pewno wpadnie w te nasze polskie rozmowy. W każdym bądź razie Bóg czuwa i jakoś Jezus jeszcze działa. W książkach Sugiera można się dowiedzieć, że gdzieś jest samorządowcem i obserwuje współczesność, ale to jeszcze nie ten czas, by się pokazać. Ja tak to rozumuje. Gdy pojawiał się dwa tysiące lat temu to wypełniał proroctwa teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość i czytać znaki.

Puchar UEFA

Piłka nożna to zdaniem wielu najpiękniejszy sport na świecie. W Brazylii to nawet religia. Zatem jak padnie jakaś bramka w ostatniej 90 minucie meczu,  to możecie mówić, że jakaś siła sprawcza, intencja Boża tym kierowała taki Boży znak. Bóg z wami zatem.

Przez sen do nawrócenia

Kiedyś na TBN oglądałem o nawróceniach na chrześcijaństwo wyznawców innych religii. Gdzieś już nie pamiętam dokładnie gdzie, Jezus zaczął się im w snach pokazywać i kierował ich do księdza. Nawróciło się w ten sposób kilkaset osób. Sny też są ważną częścią naszego życia. Wpływy Boże też się w nich zdarzają.

niedziela, 17 listopada 2019

Moje relacje i związki

Muszę tu opisać moje relacje z ludźmi, bo mnie zaczął Leszek nachalny i zły deprecjonować. Nie jestem także jakimś ponurakiem.

Zaczynając od moich relacji w Pracuj.pl. Miałem pod sobą dział obsługi klienta jakieś 20 osób. Świetnie mi się z nimi pracowało, wszyscy mnie lubili. Robiłem wszystko na czas. Tworzyłem im projekty graficzne ogłoszeń.
Współpracowałem także z działem marketingowym i PR, a także działem Edulandii. Również świetnie mi się pracowało. Także dział IT ze mną współpracował, także nie było nigdy zgrzytów.
Z działem handlowców grałem w halową piłkę w pomocy i obronie, czasami rozgrywałem.

Zatem gdy opuściłem pracę. Wyszkoliłem grafików z działu Customers to nie było nad czym pracować to zwolniłem się.

Moje relacje z ludźmi popsuły się gdy znana wszystkim pewna dama z działu graficznego przejęła skrzynki na avangerze specjalnym programem szpiegowskim (dostała od Szydurskiego pracownika firmy hostingowej, który mnie też okazuje się podglądał) i zaczęła mnie udawać. Zaczęły się kłopoty.

W domu nie chciałem po pewnym okresie 2 lat nawiązywać relacji z gwiazdami, jednak dalej Liliana nadawała. Mój umysł został na tych mailach zwielokrotniony i przez to wpadliśmy w te Boże czary.

W szpitalu też wypuścili mnie po miesiącu. Nie robiłem żadnych problemów.

Podsumowując nie potrzebnie mnie szpiegowali. To przez szpiegów mamy taką sytuację.

Wszystko w tym temacie. Może nie wszystko jak coś jeszcze sobie przypomnę to napiszę.
Dla przykładu to był na mnie Boom, myślałem że anioła będziemy grać Sugierowi się pokazały, a to zawsze zwiastowało coś Bożego. Pozdrawiam też ludzi z portalu Oobe.pl też na zjazdach miło się gawędziło. Nawet na profesjonalnym filmie dokumentalnym jako Łukasz "Eliksir" się wypowiedziałem o Pitagorasie i o grekach.

AIESEC też mnie dobrze zapamiętał, byłem Miskiem tak to się nazywało - w dziale IT. Było ciekawie i wesoło. Te eventy AIESEC owskie były fajne. Dużo tam się nauczyłem, znaczy już sam wszystko wiedziałem, ale relacje z ludźmi i szkolenia mile zapamiętałem, że się powtórzę.

Dziewczyny z moje klasy mnie wspierały. Też im niczego nie można zarzucić. Chłopaków też dobrze pamiętam. Dobrzy z nich ludzie.

Jestem indywidualistą, sam do wszystkiego doszedłem. Zarówno w grafice jak w rozczytywaniu kodyfikacji filmowej. Ale ten półświatek filmowy nie przypadł mi do gustu. Zostałem wtłoczony w machinę telewizyjną i się boję, że mnie pochłonie. To walczę o swoje dobre imię i o skrzynki pocztowe przypisane do mojego umysłu.

Tyle na razie.
Pozdrawiam wszystkich.

niedziela, 13 października 2019

Coś pozytywnego

Jestem z tych dobrych.

Ostrzegam - działam z policją

Ja już wsadziłem razem z policją około 90 ludzi. 70-ciu na 2 lata za zawłaszczanie mnie w łożach i 20-tu za próby usiłowania skrzywdzenia mnie - tych na 12 lat. Zatem ostrzegam wszystkich. Działam z policją.

piątek, 11 października 2019

Zawsze możecie

zdjąć laser z kosmosu. Jest dobra wola. Już chciano mi urwać nogę, potem rozwalić krtań, dzisiaj oko jeszcze próbowali. To ja jestem za zdjęciem lasera przez NASA i ISS. Napisałem do nich list tydzień temu. Już wiedzą. Pozdrawiam serdecznie rosyjskich kosmonautów, na poziomie są. Najrozsądniejsi.
Mam nadzieję, że mi pomogą.

poniedziałek, 7 października 2019

Wszystko wróci do normy

Jak oddacie skrzynki mnie Kulakowi, to wszystko wróci do normy. Ja tak myślę. Co nóż ktoś mi kontroluje skrzynki. Odbieram same reklamy. To nie fair play. Już powinni odpuścić i powtarzam wszystko wróci do normy.

sobota, 28 września 2019

Wy wszystko wiecie :)

polubiłem niektórych drani z Hollywoodu i New Yorku. Polacy niech się trzymają polskich gwiazd. Jest ten cały internet, globalna wioska, nie zawłaszczajmy sobie nikogo. Szanujmy się nawzajem. Zostańcie na pozycjach. Przesadziliśmy wszyscy z wzajemnym "szpiegowaniem". Gdyby nie to, nie było by wielu problemów. Stałem się częścią kultury amerykańskiej w pewien sposób. Sami wiecie. Wy wszystko wiecie. :)

Duch kontra materia

Mapa nieba - Eben Alexander - str. 60-62
Można ująć to tak - świat poszedł za daleko do przodu. Materialistyczne podejście zdominowało obecny świat. Mamy tu do czynienia z kultem nauki.

Eben jest najlepszym wytłumaczeniem tego co się dzieje w USA. Ewolucjoniści kontra Kreacjoniści.
Teorie ewolucji obala Coppedge w książce Danikena - "Bogowie nigdy nas nie opuścili". str. 93

niedziela, 15 września 2019

Odnośnie mojej prywatności

Mam swoje prywatne życie, które jest co chwila naruszane przez niepowołane osoby. Przestańcie mnie szpiegować. Czy to nasłuch satelitarny czy telefoniczny, czy szpiegowanie skrzynki, czy też co was obchodzi jakiś prowiant albo napoje w sklepie. Trochę przesadzacie z tym Big Brotherem. Wrzucie na luz. Możecie śledzić mojego bloga.

czwartek, 12 września 2019

Nic nie trzeba

Ten cały spółko-poczęstunkowy system należałoby zarzucić. Wystarczy być dobrym człowiekiem.
Te zapożyczone wierzenia w nazwiska też należy zarzucić. Opieranie się na nazwiskach nie ma sensu. Tak samo jak na nazwach geograficznych. To, że nasi pradziadowie sobie ponazywali to wcale nie oznacza, że mamy się do tego stosować. To spłyca człowieka takie gadanie o nazwach.
Inne zapożyczone wierzenia, że tak powiem też należy zarzucić, jak najszybciej.

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Co mi szkodzicie

czego mi seksualnych idiotów nasyłacie. Nie możecie zaprzestać tego cudzołożenia. !!
Protestuje !! Jakaś moda powstała na stukanie na cudzych nazwiskach, no po prostu idioci. Co swoich nazwisk się wstydzicie, zostawcie mnie i te gwiazdy w spokoju.

środa, 7 sierpnia 2019

ISS

Powinno się udać. Zdjęli już 1 obiekt. Mamy potwierdzenie, nie blefują zdejmą. Powinniśmy zabrać tą broń lunatykom, o 14 PM codziennie powinno się udać. Bez odbioru. Jak chcecie to potraficie. Z innymi obiektami też sobie poradzimy. Jeszcze 4 obiekty i uwolnimy się od problemu.

sobota, 3 sierpnia 2019

O książkach tak w jednym słowie

Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza
Dowiecie się dlaczego kryptowaluty się nie przyjęły.

Cztery umowy Tolteków
Dla nastolatek, przyda wam się. Jak przeczytacie jeszcze książki Castanedy
to możecie zostać wojownikami.

http://dareksugier.pl/ksiazki/
Anioł, Bóg i Jezus mu się pojawił. OBE - podróże.

Najdalsza Podróż - R.E. Monroe
Trylogia przyda wam się w zaświatach. Z dystansem musicie czytać.

Nowa Summerhill - A.S. Neilla
Szkoła bez dyscypliny stawiająca na wolność. Nie chcesz się uczyć nie musisz.

Open book management
Prowadzi się firmę tak jak w sportach drużynowych wszyscy wiedzą ile jest.

To biblia dla scenarzystów
Nie wiedziałem, że w Terminatorze jest tyle głębi.

Manifest cluetrain
Przewidzieli social marketing.

Na przekór stereotypom
Firma prowadzona bardzo elastycznie przez ciekawego człowieka.

Mapa nieba
Pięknie nawiązał do przeszłości. O mistyce i doświadczeniach z pogranicza drugiej strony.

Archiwum Jezusa
Za czasów Jezusa też nauczali wyjść z ciała

Tajemnice rodowodu św. Graala
O Templariuszach i rodzinie Jezusa.

http://www.margaretstarbird.net
https://www.apostolatfatimy.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gnoza

Na tropie skarbów Echnatona
Echnaton wierzył w jedynego Boga.

Zatem zapraszam do lektury, nie zawiedziecie się, naprawdę ciekawe książki.

piątek, 19 lipca 2019

Modalnym renta

Niech siedzą w domu i niech starają się nie naruszać innych. To może sfinansują to z pomocy humanitarnej. W ten humanitarny sposób wyciszymy modalne rozmowy. To jest do zrobienia. Teraz niech zgłaszają się modalni po rentę socjalną. A potem może dostaniemy granty. Pozdrawiam wszystkich trzeźwo myślących. Niech też powstaną już były nawet - prawa modalne, a po śmierci Bóg niech nam stworzy przestrzeń w niebie, żeby nie naruszać umysłów niebian. Za to się też módlcie w kościołach. 

piątek, 5 lipca 2019

Nie rańcie mnie

wchodząc na moją skrzynkę i udając mnie w parach. Na żonach macie się opierać a nie cudzołożyć.
Mam rozwalony czerep i mnie te rozwadnianie mojego umysłu w łóżkach szkodzi. Fatalnie się przez to czuje. Poza tym to przestępstwo.

Cisza

Pokój waszemu umysłowi. Cisza, wyciszenie, kontemplacja, modlitwa. Zatrzymanie dialogu wewnętrznego. Tego bym wszystkim życzył.

czwartek, 27 czerwca 2019

Modalni renta

Jak nie mogą dostać roboty. To jest pewien problem społeczny.
Niech się zgłaszają do urzędu po rentę socjalną.

Skąd mam takie zdolności

rozmawiania z duszami które już odeszły. To wynik urazu. Już kiedyś o tym wspominałem. Zwiększyły mi się zdolności poznawcze umysłu. Rozmawiałem już z około 50 osobami z zaświatów.
Na tej podstawie stwierdzam, że poświęcanie nic nie daje.

poniedziałek, 17 czerwca 2019

wtorek, 11 czerwca 2019

Myśl dwa

Dzięki wpisowi Myśl poniżej uzyskałem w śnie przytulenie od jakieś miłej niewiasty. Dziękuje z góry kimkolwiek jesteś. Tak trzymaj. Możesz wpadać częściej.

poniedziałek, 10 czerwca 2019

Myśl

Seks jest najlepszym sposobem okazywania miłości. Bez miłości nie ma sensu stukać. Przytulcie się lepiej do żon i zapomnijcie o seksie na cudzych nazwiskach. Dosyć tego odgrywania ról. Mnie to szkodzi mam uszkodzony czerep, (dostałem amerykańską bronią) działacie mi na ciało i umysł. Świetnie, że się rozumiemy. Żeby mi to było ostatni raz.

Nie walcie na cudzych nazwiskach

Znowu to powtarzam.

piątek, 7 czerwca 2019

O snach co myśle

To rozmowy naszych dusz. Rozmawiasz z kimś o określonych poglądach śni ci się jego punkt widzenia, rozmawiasz z drugim o przeciwnych poglądach śnią ci się jego poglądy. Sny są subiektywne.

czwartek, 6 czerwca 2019

Taki case

czy jak zrobię sobie prawo jazdy, to czy w snach udostępnią mi samochód ? Tak to prawie zawsze na końcu snu szukam taksówek. Widocznie mnie nosi to tu, to tam i jest to jakieś pragnienie, namiastka powrotu do domu.

Dopisek: 2019 06 14
Przyśniło mi się, że podróżowałem za kierownicą samochodu. Zaliczone :) Bez prawka.

poniedziałek, 20 maja 2019

niedziela, 19 maja 2019

Nie musimy na nazwiskach

się opierać. Jak kiedyś Król - nazwisko powstało bo służyli u króla. A królami przecież nie byli. Tak samo jest z innymi nazwiskami. To tylko ludzkie nazwy. Nie mają w sobie nic Bożego ni diabelnego. To tak jak pseudonimy z nazwiskami jest podobnie.
Jak chcą jakieś Boże kierunki to sugeruje 10 Bożych przykazań, ewangelie czytać.

sobota, 9 marca 2019

Sentencja

"Módl się tak jakby wszystko zależało od Boga.
Działaj tak jakby wszystko zależało od Ciebie".
Św. Ignacy Loyola.

wtorek, 12 lutego 2019

Jak powstały nazwiska

Ten interesujący artykuł wszystkim chcącym działać czy też inspirować się nazwiskiem polecam
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Polskie_nazwiska

Podsumowując nie ma co się przejmować nazwiskami, a dokładniej nie ma co wierzyć w nazwiska.

niedziela, 10 lutego 2019

Znów satelity

szpiegowskie USA nad moim domem. Proszę o zaprzestanie szpiegowania. Nie szukam kłopotów.
 W ramach pokojowych relacji między naszymi państwami proszę o zaprzestanie szpiegowania mojej osoby. Jesteśmy militarnymi sojusznikami. Powinniśmy współdziałać. Przez szpiegowanie stałem się częścią amerykańskiej historii, zupełnie niepotrzebnie. Jestem patriotą i zależy mi na moim kraju. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie.

środa, 6 lutego 2019

Moje zgłoszenie w sprawie

skrzynek pocztowych jest ciągle aktualne. Proszę sędziów i policję o pomoc. Nie dam sobie tak jeździć po głowie.

PLUS Modal

Niech arabskie kraje się zrzucą na Modal plus. Trzeba rozdzielić umysłowców od reszty. Niech siedzą w domu czy tam w jednej kawiarence i nie przeszkadzają reszcie. 20 punktów praw modalnych powstało. Był tam projekt zainicjowany. Niech się ludzie jakoś zorganizują. Tylko tym medialnym co poruszają się w przestrzenni publicznej niech im dodadzą jakieś inne prawa.

Zalążek Bożej bazy

na tym zrobimy. Rewolucja umysłów. Tylko trzeba się wzorowo zachowywać. Bo wychodzą brudy.
Da nam Bóg jakaś inną planetę albo jakieś oddzielne miejsce w raju. Jak mówią w ewangelii - w domu mego Ojca mieszkań wiele.

wtorek, 5 lutego 2019

Wcale nie muszę tego snu

tłumaczyć. Malowaliśmy drzwi w pociągu. U nas w bloku malowanie piwnic. Jakoś nam zmalowali sen. Nic nadzwyczajnego. Sen jakich wiele. Jak tam w zaświatach się poruszać to już w książkach przeczytajcie. Chyba muszę sobie prawo jazdy zrobić bo w snach łapie zawsze taksówki. Tak na marginesie.

Coś motywującego

Nie możemy się przecież dołować. Głowa do góry.
https://quotefancy.com/motivational-quotes

środa, 30 stycznia 2019

Musicie zejść z moich skrzynek emailowych

bo naruszacie mój umysł. Nie powinniście mnie udawać ani pośredniczych w rozmowach. Już mi sędziowie pomagali i pisali i ostrzegali tych którzy na tym hakerskim programie działali, że to naruszenie mojej prywatności i dodam jeszcze mojego umysłu.
Dodam jeszcze, że sędziowie zostali wrobieni. Przecież jest tyle portali kulturowo - plotkarskich, nie trzeba w cudze maile zaglądać ani podglądać. Nie rozumiem tych wszystkich ludzi. Popsuliście mi dekiel.

To może lepiej

3 godziny przerwy. Czasami miewam wyciszenie. Forma medytacji. Na dłuższą metę męczący jest ten dialog wewnętrzny. Tak po piwie się czuje, lekki harmider.

wtorek, 29 stycznia 2019

Zdecydowanie protestuje

przed upublicznieniem mojego nazwiska w prasie !!! Stop manipulacją !!

Serce pełne miłości

"Serce pełne miłości pozostaje miękkie i wrażliwe. Gdy zaś bywasz piekielnie zaangażowany w zdobycie czegoś, stajesz się okrutny, twardy, niewrażliwy. Jakże możesz kochać ludzi, jeśli potrzebujesz ich do własnych celów? Możesz ich tylko wykorzystywać i używać ".... dalej De Mello Przebudzenie - Uzależnienie się od miłości.

poniedziałek, 28 stycznia 2019

Aby się dostać do nieba

trzeba być dobrym człowiekiem. Dobroć, światło, miłość.

"Aby być szczęśliwym nie musisz nich robić. Szczęścia zdobyć nie można, ponieważ już je mamy. Ponieważ musicie jedynie coś odrzucić. Musicie zrezygnować ze złudzeń. Życie jest łatwe, jest zachwycające. A jeśli jest trudne to z powodu waszej ambicji, chciwości, nienasycenia. " De Mello Przebudzenie.

piątek, 25 stycznia 2019

Pioruny są Boże

Nawracajcie się i wierzcie w Boga. Mamy tu w Polsce przymierze z Bogiem i jego synem Jezusem. Zatem szczęść Boże.

niedziela, 20 stycznia 2019

Przykład z Astrala

 Ja już z takimi z zaświatów gadałem co ten raj chcieli osiągnąć. Nie osiągnęli. Weźmy takiego Maliniaka z 40-latka. No nie udało się. Musicie przestać marzyć i wrócić do rzeczywistości. Ja w ten sposób chce bronić rodziny.
Maliniak Kłosowski mówi, że daleko zaszedł ale go cofnęli. Nie był modalny jak po śmierci mnie zaczepił, więc to też możecie odrzucić. Akurat wpadł pogadać - mówi ze Anieli go cofnęli bo był po głowie. Wniosek z tego to już mój wywód - że dla Boga 10 Bożych przykazań jest nadal aktualne. Kopiczyński ten natomiast będzie się uczył tego świata Astralnego z pasmami przekonań. Obejrzyjcie najnowszy film Sugiera o pasmach przekonań to wiele zrozumiecie. Może nie służyli Bogu, trudno powiedzieć.
Dopisek - Kłosowski mówi - że jeszcze się będzie starał do Boga dojść.
Tak mi sugerują, że może by się zgrupowali i tą zwartą grupą do tego nieba uderzyli. Trafił na jakiegoś służbistę anioła. W grupie to ich wpuszczą. Tak mi się wydaje. Bóg wie lepiej. Trudno mi oceniać.