niedziela, 15 grudnia 2019

Dla tych co się zawiesili na nazwach

Świat „dzieli się” na tonal i nagual.

Don Juan przedstawił to poprzez porównanie do stolika w restauracji. Stolik, na którym leży dużo różnych rzeczy, przedstawia tonal.
"[...] tonal jest istniejącym w naszej świadomości porządkiem codziennego świata, który nosimy ze sobą przez całe życie [...]. Osobisty tonal jest jak ten stół pośrodku doliny – to malutka wysepka znanych nam rzeczy.
Nagual z kolei jest jak utrzymująca ten stół w miejscu nieznana siła i ogrom bezludnej doliny."

"[…] tonal może zostać z łatwością spostrzeżony przez każdego człowieka, podczas gdy nagual widywany jest tylko przez czarowników. […] możemy spotkać najbardziej zdumiewające czy przerażające widoki tonalu i przestraszyć się ich albo nie zwracać na nie uwagi, bo wszyscy jesteśmy w stanie je dostrzec. Aby ujrzeć nagual, należy posiadać specyficzną wrażliwość czarownika. Nagual i tonal zawsze występują razem, jednak czarownik powie, że “patrzenie" polega na oglądaniu tonalu, który znajduje się we wszystkim, a “widzenie" – na oglądaniu nagualu, który również znajduje się we wszystkim. Zgodnie z tym, jeśli wojownik obserwuje świat jako człowiek, “patrzy", ale jeśli obserwuje świat jako czarownik – “widzi", i to, co “widzi", powinno być nazywane nagualem."

Podział też jest dobry / Division is also good


Podział też jest dobry

Natchnęło mnie. Ja bym i nie tylko ja tak myślę, podzielił duże państwa na mniejsze. Najlepiej na pół. Takie duże państwa są niebezpieczne, nie potrzebne nam żadne wojny. Trzeba szanować prawa międzynarodowe, a nie je łamać. Tak samo w monopolami, nie są mile widziane. Mieliśmy sławną TPSA i została rozdzielona.

Podziały są jak najbardziej pożądane. Czy to będzie Hiszpania i Katalonia, czy Irlandia Północna i Południowa, czy też Czechy i Słowacja. Niechaj się podzielą. USA na północ i południe, Rosja na wschód i zachód, Chiny nie widzę wad. Nawet Polskie państwo niektórzy by podzielili na pół. Zatem dzielmy się a nie bijmy.

Już się Afrykańskie państwa dzielą.

Co do podziału USA, to trzeba stworzyć oddolny obywatelski projekt, który zostanie rozpatrzony przez UE, czy też przez inne instytucje. Czy to będzie podział na północ i południe, czy też na każdy stan osobno, to już kwestia szczegółów. Nie wiem kto miałby to koordynować, ja nie szpieguje Ameryki, znam tylko gwiazdy Hoolywood.

------------------------------------------------------------
Division is also good

It inspired me. I and not only I think so, divided large countries into smaller ones. Preferably in half. Such large states are dangerous, we don't need any wars. You must respect international laws, not break them. Same in monopolies, they are not welcome. We had the famous TPSA and it was separated.


Divisions are most desirable. Whether it be Spain and Catalonia, or Northern and Southern Ireland, or the Czech Republic and Slovakia. Let them share. USA to the north and south, Russia to the east and west, China does not see disadvantages. Even a Polish state would divide some in half. So let's share and not fight.


African countries are already dividing.


As for the division of the US, it is necessary to create a grassroots civic project that will be considered by the EU or other institutions. Whether it will be a north and south divide, or for each state separately, it's a matter of detail. I don't know who would coordinate it, I don't spy on America, I only know the stars of Hoolywood.

sobota, 14 grudnia 2019

Zdjęcie lasera przez ISS

https://www.youtube.com/watch?v=Nky20KDn1G0&t=1775s

Ta kobieta mówi, że jest laser za duży, nie da się go zdjąć.
Nie wierze jej.

Alexander Skvortsov mówi, że nie jest za duży. Jest jak w sam raz i polacy posiedzą.
Luca mówi, że próbował ten laser zestrzelić. Nie udało się.
Oleg Skripochka - mówi, że trzeba Putina na Nasa nakierować.

https://www.youtube.com/watch?v=b8K96XHxi7I

Jessica Meir - straszne rzeczy robili tym laserem nie możemy się do niego przyznać.
Christina Koch - nie zgadza się ze swoją koleżanką, powinni do NASA wysłać delegacje.

Tak poza tym to może wszyscy sobie Lyncha obejrzycie - ogniu krocz za mną tam w Tween Peaksie się popisywał. To może jeszcze Glass film, albo Wyspa, no i Belfer.

Mam pytania -
1.  czy trzeba tylko otworzyć właz
2.  czy trzeba wyjść na zewnątrz
3.  czy trzeba założyć skafander
4.  ile potrwa zdjęcie lasera
5. jak duży jest laser
6. czy jak już zdejmiecie laser to czy trzeba go umocować, czy wyłączyć ?

----------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=Nky20KDn1G0&t=1775s

This woman says the laser is too big, it can't be removed.
I don't believe her.


Alexander Skvortsov says it's not too big. It is just right and the Poles will meet.

Luca says he tried to shoot this laser down.

Oleg Skripochka - says that Putin should be directed at NASA.

https://www.youtube.com/watch?v=b8K96XHxi7I


Jessica Meir - they did terrible things with this laser, we can't admit it.
Christina Koch - does not agree with her colleague, they should send delegations to NASA.

By the way, maybe everyone will watch Lynch - follow me on fire in Tween Peaks, maybe it's Glass, or Wyspa, and Belfer.

I have questions -

1. Do you only need to open the hatch
2. do you have to go outside
3. Do you need to put on a space suit?
4. how long will the laser photo take?
5. how big is the laser?
6. If you remove the laser, do you need to attach it or turn it off?


Okaleczyć mnie chcieliście to się zdenerwowałem

Znowu. Spadajcie. Szanuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeden mi chciał nogę urwać, a teraz rękę. Nie możecie tego lasera zdjąć z kosmosu. Niepoważni z was lunatycy. Odwalcie się ode mnie. Co ja wam zrobiłem. Kto tu kogo zaczepiał ? Pullman mi tu pomaga. Co jest z wami ? Wysyłacie człowieka na księżyc a eksperymentujecie na ludziach. NASA ISS już ten laser zdejmujcie, co to byle gówniarz się dostanie do programu i potem mamy Kuzniecowa pożar. Niepoważni.

Mam wsparcie amerykańskiej filmówki a politycy są niepoważni. Dążą do władzy przez zastraszanie.
Ja tam się identyfikuje z artystami.

https://isstracker.pl/
Tu jest strona ISS. Macie tam napisać do tych astronautów niech zdejmą te cholerne lasery molekularne z kosmosu. Potrzeba tylko dobrej woli. Koordynaty wejść są jedynie potrzebne.  A kto za to będzie siedział tego nie wiem. Ktoś na pewno. No to co, niech siedzą. Mało mnie to obchodzi.

Najlepiej nasłać Nowojorską policję, już jest po fakcie - pożar Kuzniecowa i Katedra Notre Dame. To piszcie do NYPD. Dopisek nie piszcie nie pomogą.

-------------------------------------

Again. Get lost. Respect your neighbor as yourself. One wanted to break my leg and now my hand. You can't take this laser out of space. The sleepless of you sleepwalkers. Get away from me. What have I done to you? Who accosted whom? Pullman helps me here. What is with you You send man to the moon and you experiment on people. NASA ISS already take this laser off, what a shit you get into the program and then we have a fire Kuznetsowa. Frivolous.

I have the support of an American filmmaker and politicians are not serious. They strive for power through intimidation.

I identify with the artists.

https://isstracker.pl/

This is the ISS website. You have to write to these astronauts there, let these damn molecular lasers from space take them off. All you need is goodwill. Input coordinates are only needed. And who will sit for it I do not know. Someone for sure. Well, let them sit. I don't care much.

It's best to send the New York police, it's already a fact - Kuznetsowa fire and Notre Dame Cathedral. Then write to NYPD.

piątek, 6 grudnia 2019

Góra spotkanie

Trójka apostołów na górze Toreb spotkała Mojżesza i Eliasza którzy spotkali się z Bogiem

2019 07 27
GOD
Moje osiedle. Poleciałem na górkę po prowiant, kupiłem słodkie bułki od Stuhra. Potem w trójkę nas dwóch i kobieta, znaleźliśmy się w klasztorze/zamku. Pojawił się jakiś gość, raczej zły, chciał na zatrzymać. Zaczęliśmy uciekać, lataliśmy i w końcu dotarliśmy do Włoch na szczyt góry. Pojawił się Bóg, w kapturze z brodą i niebieską twarzą. Przedstawił się i powiedział, że na początku rozdzielił niebiosa od piekła. Pojawił się obraz czerwonego mięsa.


poniedziałek, 2 grudnia 2019

Będziemy wyczekiwać Mesjasza

Tak zostało to oznaczone w Kościele Apostolskim. Jak przybędzie za naszego życia to na pewno wpadnie w te nasze polskie rozmowy. W każdym bądź razie Bóg czuwa i jakoś Jezus jeszcze działa. W książkach Sugiera można się dowiedzieć, że gdzieś jest samorządowcem i obserwuje współczesność, ale to jeszcze nie ten czas, by się pokazać. Ja tak to rozumuje. Gdy pojawiał się dwa tysiące lat temu to wypełniał proroctwa teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość i czytać znaki.

Puchar UEFA

Piłka nożna to zdaniem wielu najpiękniejszy sport na świecie. W Brazylii to nawet religia. Zatem jak padnie jakaś bramka w ostatniej 90 minucie meczu,  to możecie mówić, że jakaś siła sprawcza, intencja Boża tym kierowała taki Boży znak. Bóg z wami zatem.